Čekajući novo doba: Kako pričamo o sadašnjosti i šta to znači za budućnosti?


Antropocen, Kapitalocen, Tehnocen, Simbiocen, Ktulucen, Afrocen… Postoji mnogo različitih koncepata uz pomoć kojih možemo razumeti vreme u kojem živimo i ono koje je pred nama. Svaki od njih definiše problem na određen način i time predodređuje poželjne trajektorije za prevazilaženje problema. Svaki od koncepata sa sobom nosi neku verziju istorije, viziju budućnosti i smernica za život. Svaki od njih predstavlja politički čin koji postavlja neke teme u centar debate i delanja, a druge ostavlja na margini. Otuda, važno je kako sebi i drugima objašnjavamo doba u kome živimo, jer to određuje kako biramo da živimo u njemu. U okviru ovog predavanja, bavimo se upravo time kako možemo da pričamo o sadašnjem trenutku i delamo u njemu, odupirući se dominantnim načinima govora o krizi i budućnosti. 

Program Klimatski melem kustosirale su i organizovale udruženja Zelena tranzicija i Tatavaka.